Sumber-sumber Ajaran Islam


SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

A.    Fungsi Al-Quran
Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir diturunkan laksana mata air yang tidak pernah kering. Semakin digali, semakin  memancarkan airnya. Para sahabat, tabiin, tabi’ tabiin dan para salafussalih kita, laksana orang yang meminum air lautan. Semakin mereka dahaga.
Al-Quran memiliki sekian banyak fungsi, baik bagi Nabi Muhammad SAW. Maupun bagi kehidupan manusia
a.       Al-Furqon (pemisah). Karena Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, ia menjadi penjelasan dari pertunjuk-pertunjuk tersebut sekaligus berfungsi al-furqon: pembeda dan bahkan pemisah antara yang  hak dan yang batil atau antara yang benar salah.[1]
b.      Sebagai kemujizatan Nabi Muhammad saw. Yang terbesar untuk membutikkan bahwa beliau adalah utusan Allah dan Al-Quran benar-benar firman Allah swt. bukan ucapan Nabi Saw.[2]
c.       Sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnyaa.
d.      Al-Mau’izah (Nasihat). Al-Quran ini berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertaqwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran iaslam. Didalamnya Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah.[3]


[1] Rosihon Anwar, dkk., Pengantar Studi Islam, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), cet. 4, hlm. 169
[2]Moh. Syamsi, dkk., Rangkuman Pengetahuan Agama Islam, (Surabaya: AMELIA, Tanpa tahun), hlm. 180

Comments

Popular posts from this blog

Makalah Strategi bersaing dalam berwirausaha

Makalah Al-'adat Al-Muhakkamah

Makalah PANDANGAN HIDUP , TANGGUNG JAWAB , DAN HARAPAN MANUSIA